Miroslav Novák: Muž „odpovědný“ za barmany

Česká barmanská asociace je profesní uskupení, která na dobrovolné bázi sdružuje profesionální i amatérské barmany a další, kteří fandí tomuto řemeslu. Do jejího čela nedávno vstoupil Miroslav Novák, od kterého si mnozí slibují, že přispěje ke změnám potřebným nejen v České barmanské asociaci (CBA), ale oboru vůbec.

Být barmanem podle Miroslava Nováka neznamená zvládnout pouze postupy přípravy nebo mít přehled o používaných surovinách. „Vzdělanost, schopnost komunikovat se svým hostem o čemkoliv na vynikající úrovni, jazyková schopnost, dokonale zvládnutá znalost pravidel slušného chování, takt, cit pro situaci, nevtíravost, přizpůsobivost a pokora. To všechno ještě dávno předtím, než přijde dokonalá znalost oboru, techniky výroby nápojů, jejich technologické poznání, schopnost chutě a umění vyhovět hostu se snahou prospět jeho duši i tělu,“ říká prezident CBA. Proto také velmi apeluje na rozvoj barmanského oboru, vzdělávacích aktivit a projektů, které barmanství v České republice přinesou ztracenou pověst.

Ambiciózní cíle
Před zvolením do čela CBA Miroslav Novák načrtl, program, který by měl přinést další zvýšení prestiže profese a v návaznosti také celé asociace. Prvotním předpokladem je dosažení dalšího vzdělání v oboru pro každého člena CBA, který splní kvalifikační podmínky, a to na úrovni absolutoria Mezinárodního tréninkového centra. „Dále bych chtěl v pozici prezidenta prosadit získání akreditace jako vzdělávací instituce. To by mělo znamenat sestavit komplexní program vzdělávání na úrovni kurzů CBA a získat akreditaci od ministerstva školství ČR a dále jednotlivých zemí Evropské unie a umožnit tak členům i dalším absolventům prokázat svou odbornou úroveň platným a uznávaným vysvědčením,“ říká prezident. Se vzděláváním souvisí i snaha být hlavním evropským partnerem IBA v oblasti vzdělávání, a to jak členstvím zástupce ve vzdělávacím výboru IBA, tak tvorbou náplně těchto aktivit s proevropským dopadem.

Dále by pro CBA mělo být důležité účastnit se jednání orgánů státní správy i místní samosprávy všude tam, kde to může být významné (zejména oblasti legislativy a školství). Ambicí současného prezidenta je nabídnout atraktivitu soutěží při zachování profesionality a nestrannosti pro všechny zájemce ze strany barmanů i firem a dále to, aby se CBA stala partnery některých výrobků a společností v jejich distribuci a výrobě. „Chceme být tou asociací, která svým členům nabídne komplexní přípravu v oboru, praxi, trénink a připraví je na výkon povolání v rámci zemí Evropské unie,“ dodává Miroslav Novák.

Pod vedením nového prezidenta by se asociace měla více zaměřit na vzdělávání, vylepšování jména a programu. „Musíme se také více soustředit na získávání financí. Máme sice několik spolupracujících firem, ale ony by nám nejradši věnovaly pouze suroviny, tedy alkoholy. My ale potřebujeme ve zvýšené míře finance, abychom mohli připravovat tiskoviny, pořádat barmanské kursy a soutěže,“ dodává Miroslav Novák.Finance spojené s CBA
-    celkový rozpočet: cca 1 milion ročně
-    členské příspěvky: 1200 korun – profesionál, 500 korun – ostatní


Z volebního programu Miroslava Nováka
…CBA prošla v posledních letech bouřlivým vývojem. Se změnou potřeb našich členů a se změnou sociálního klimatu, prudkým nárůstem podniků veřejného stravování s barovým provozem, s nástupem národních a nadnárodních distributorů nápojů by se mohlo zdát, že význam CBA poroste a že členské řady naší asociace zmohutní. Opak je pravdou, a tak dovolte, abych se pokusil vyjádřit bolesti, které naší činnost provázejí.

Zamysleme se napřed nad tím, co poskytuje sdružení v CBA svým členům. Cílem, který se objevuje v jakémkoliv znění návrhu stanov se vždy říká, že CBA má být platformou pro získávání vzdělání v oboru a místem, kde se lze střetávat, pomáhat standardizaci nápojů a také arénou pro soutěžení o nejlepšího barmana, ať již v jakékoliv kategorii.

Nikde se nehovoří o tom, že CBA je sdružením těch, kteří chtějí zastřešit své obchodní aktivity značkou CBA, kteří chtějí mít prospěch z členství, kteří budou jednat na svou pěst, ale na účet CBA s ostatními. Nikde není napsáno, že řevnivost, závist, snaha vést se bez přiložení ruky k dílu, usurpátorství a nekolegialita jsou atributy, které mají činnost CBA provázet.

Kolik členů CBA z celku dnes stojí za barmanskými pulty, kolik z nás je schopno odpovědět na odborné otázky, kolik z nás je skromných, pilných nositelů předností tohoto řemesla. Dovolte, vážení členové CBA, abych Vám připomněl, jak se chovali naše vzory, ať se jedná o Bohumila Pavlíčka, nebo Viky Faktora, nebo Rudolfa Slavíka…


Stanislav D. Břeň, copywriter HoReCa
psáno pro HOREKA 2005